מידעו"ס - ביטאון העובדים הסוציאליים - ספטמבר 2020 - גיליון 93

סיכום מאמר זה הציג את ההבנות והעקרונות הבסיסיים של העבודה באמצעות סטיילינג תרפי - שילוב יצירתי ועדכני של עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות ופסיכולוגיה חיובית, עם כלים מעולם הסטיילינג והאופנה. בחיבור לתפיסת העבודה הסוציאלית הרואה את האדם כמחובר, משפיע ומושפע מהסביבה שהוא חי ופועל בה, ההבנה היא שאי אפשר לנתק בחירות לבוש אישיות מהסביבה החברתית. לבחירת הבגדים יש משמעות סימבולית וקונקרטית עבור האדם והקהילה. כיום, בני אדם עסוקים יותר מאי־פעם בנראות שלהם, באמצעות הרשתות החברתיות, והיכולת לפתח חשיבה ביקורתית כלפי לחצים חברתיים היא חיונית. בגדים הם כלי להגדרה עצמית וגם לשייכות. כמו בעבודה הסוציאלית, ההתמקדות היא בכוחות ובמשאבים של הפונה, תוך שמירה על רגישות תרבותית ומגדרית והתאמת אפשרויות הלבוש לרצונותיה ולערכיה של הפונה. העבודה נעשית מעמדה שוויונית, כדי לאפשר לפונה בחירה חופשית ומודעת של אופן הלבוש. סטיילינג תרפי היא גישה המעניקה משמעות טיפולית למודעות האדם לבחירות הלבוששלו. כאשר מתגבשת מודעות למניעים שמאחורי בחירות הלבוש ולאופן שההיסטוריה האישית, יחד עם ההתניות החברתיות, מייצרות בחירות מסוימות - הלבוש הופך מאמצעי לריצוי לאמצעי לביטוי ולנוכחות. תהליך זה עשוי לסייע לצמיחה ולהתפתחות אישית ולעודד • דימוי גוף בריא ורגשות חיוביים. רשימת המקורות לא עוד דיאטה - השמנה מהיבט נשי. .)1997( ' אורבך, ס תל־אביב: מודן. מיתוס היופי - על השימוש בייצוגים .)1992( ' וולף, נ . תל־אביב: הקיבוץ המאוחד. של יופי נגד נשים טיפול קצר מועד. גישה .)2013( ' סלונים־נבו, ו אסטרטגית, ממוקדת פתרונות ומוטיבציונית. אוניברסיטת תל־אביב: רמות. סטיילינג תרפי - להתלבש כמו .)2019( ' סטולובי, ט . ישראל: הוצאה עצמית. האישה שאת רוצה להיות ). עבודה סוציאלית 2012( ' פלד, ע' וקרומר־נבו, מ פמיניסטית. בתוך: מ' חובב, א' לבנטל וי' קטן (עורכים), . תל־אביב: עם עובד, קו עבודה סוציאלית בישראל אדום. Adam, H., & Galinsky, A. D. (2012). Enclothed cognition. Journal of Experimental Social Psychology, 48 (4), pp. 918-925. Back, K. (1985). Modernism and fashion. In: M. Barnard (ed.) (2007), Fashion Theory . London: Routledge. ‏ Barnard, M. (2007). Fashion theory - A reader . New York: Routledge Student Readers. Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present, and future. Body Image, 1 . 1-5. Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1985). The NEO Personality Inventory manual . Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. Davis, F. (1992). Antifashion: The vicissitudes of negation, in M. Barnard (ed.) (2007), Fashion Theory . London, Routledge. Flugel, J. C. (1930). The psychology of clothes . New York: International Universities Press. Forrest, K. Y. Z., & Stuhldreher, W. L. (2007). Patterns and correlates of body image dissatisfaction and distortion among college students. American Journal of Health Studies, 22 (1), pp. 18-25. Goffman, E. (1990). The presentation of self in everyday life . John, O. P., Donahue, E. M., & Kentle, R. L. (1991). The big-five inventory-version 4a and 54 . Berkeley, CA: Berkeley Institute of Personality and Social Research, University of California. Kwon, Y-H. (1994). Feeling toward one’s clothing and self perception of emotion, sociability, and work competency. Journal of Social Behavior and Personality, 9 (1), pp. 129-39. ‏ Kidwell, C. B., & Steele, V. (1989). Men and women - Dressing the part . Washington: Smithsonuan Institution Press. Pine, K. (2014). Mind what you wear - The psychology of fashion . Amazon Kindle. Schilder, P. (1978). The image appearance of the human body . New-York: International University press Inc. Sontag, M. S., & Lee, J. (2004). Proximity of clothing to self scale. Clothing and Textiles Research Journal, 22 (4), 161-177. Svendsen, L. (2008). Fashion: A philosophy . Reaktion Books. Trautmann, J., Worthy, S. L., & Lokken, K. L. (2007). Body dissatisfaction, bulimic symptoms, and clothing practices among college women. The Journal of Psychology, 141 (5), pp. 485-498. Tiggemann, M., & McGill, B. (2004). The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women's mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 23 (1), pp. 23-44. ‏ Twigg, J. (2007). Clothing, age and the body: A critical review. Ageing & Society, 27 (2), pp. 285- 305. Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (1974). Change: Principles of problem formation and problem resolution . Oxford, England: W. W. Norton. 59

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=