מידעו"ס - ביטאון העובדים הסוציאליים - ספטמבר 2020 - גיליון 93

מבוא לידה שקטה היא המונח המקובל בציבור בהתייחס למקרה של לידת עובר מת. בישראל, עובר מת להיריון או 22־ מוגדר כעובר שנפטר אחרי השבוע ה א). 2019 , גרם (משרד הבריאות 500 שמשקלו מעל הגורמים לאובדן זה יכולים להיות רעלת היריון, סוכרת היריון, דימומים, אבנורמליות בעובר ועוד. בכשליש מהמקרים הסיבה אינה ידועה (מילון רפואי, ). בישראל, בשנים האחרונות, מתרחשות 2019 לידות. במספרים 1000 כשש לידות עובר מת בכל עוברים בממוצע הנולדים 933־ מוחלטים, מדובר ב )1026-839 מתים מדי שנה (עם טווח הנע בין .)2017 , (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנשים רבות, לידה שקטה היא אירוע משברי ), שלעתים מלווה באבל Cassidy, 2015( וטראומטי אינטנסיבי וממושך ובתחושות אשמה, בושה ופחד ). האובדן עלול להשפיע על Cassaday, 2018( מערכות היחסים שלהן, על יכולותיהן התעסוקתיות Downe, Schmidt, Kungdon( ועל חיי המשפחה .)& Heazell, 2013 המחקר הנוכחי מבקש לבחון את המשמעות שמייחסות נשים אשר חוו לידה שקטה לאובדנן בכלל, ולדמות שאבדה בפרט. הוא מתמקד בנשים שחוו אובדן ספונטני, שאינו יזום, כאשר התינוק לא גילה סימני חיים - ברחם או בעת הלידה. את המחקר הנחו תיאוריות הבנייתיות, שכיום יש ❖ aiya.golan@gmail.com . עובדת סוציאלית ד"ר איה גולן - , בהנחיית פרופ' רונית ליכטנטריט מביה"ס Ph.D. המאמר מבוסס על עבודת מחקר שנכתבה במסגרת לימודי :Health and Social Work לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל־אביב, וכן על מאמר שפורסם בכתב העת Golan, A., & Leichtentritt, R. D. (2016). Meaning Reconstruction among Women following Stillbirth: A Loss Fraught with Ambiguity and Doubt. Health & Social Work, 41 (3), 147–154. | מן המחקר איה גולן | הבניית משמעות בקרב נשים בעקבות לידה שקטה לידה שקטה - אובדן העוטה עמימות, לבטים וספקות ) היא לידת עובר מת בשלבי היריון מתקדמים או במהלך Stillbirth( לידה שקטה הלידה. עבור נשים רבות, זהו אירוע טראומטי המלווה באבל אינטנסיבי וממושך. עם זאת, אובדנן לרוב אינו מוכר ולא ניתנת להן הזכות החברתית להתאבל עליו. את המחקר הנוכחי מנחות תיאוריות הבנייתיות, הנחשבות כיום לתיאוריות מרכזיות בתחום האובדן והשכול. מטרת המחקר היא לזהות מהי המשמעות שנשים מייחסות ללידה שקטה בכלל, ולדמות אשר אבדה בפרט. מכאן נגזרת האפשרות ללמוד על הפער שבין ההבניה האישית וההבניה הסביבתית ביחס לאובדן, וכן על השלכות פער זה על ההבניה האישית של האובדן. המחקר הוא מחקר איכותני פנומנולוגי, שבמסגרתו נערכו ראיונות עומק עם עשר נשים אשר חוו לידה שקטה. ממצאי המחקר מלמדים כי עבור נשים אלו, הדמות שאבדה היא לימינלית, וכתוצאה מכך הן זהותה, הן הזהות האישית שלהן (ביחס אליה) והן האובדן בכלל - הם עמומים. עמימות זו מתקיימת בשני צירים: פנימי וחיצוני. היא מתקיימת בתוך נפשן של הנשים, וגם ניזונה ומחוזקת על ידי סביבתן. ככלל, נראה כי מרגע קבלת הבשורה על האובדן, דרכן של נשים החוות לידה שקטה מלווה התלבטויות וספקות ממושכים בהיבטים שונים הקשורים באובדן. במאמר נדונות ההשלכות לתיאוריה ולפרקטיקה. תקציר 42

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=